....AVG Privacy-document

 

In dit document wordt beschreven hoe wij omgaan met uw privacy Petrousjka Creative Coaching heeft kennis genomen van de nieuwe Europese privacy wetgeving AVG. Wij bieden van allerlei faciliteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en trainingen, en garanderen uw privacy.

Voor een goede continuïteit in 1-op-1 coaching sessies is het wenselijk een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat over het algemeen alleen aantekeningen over gebruikte methodes en technieken.

Er is geen overleg met andere zorgverleners en therapeuten, en er is ook geen vergoeding mogelijk van de nota’s bij Ziektekosten maatschappijen. Dit houdt in dat er geen data uit onze bestanden gedeeld worden met derden.

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uw data worden door mij digitaal op een versleutelde manier opgeslagen en bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen enkel en alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Als cases in intervisies en supervisies onder een fictieve naam
  • Adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van nota’s

Als om andere redenen gebruik wordt gemaakt van uw gegevens zal ik u eerst informeren, en expliciet om uw toestemming vragen.

In trainingen en workshops die wij organiseren zal altijd worden gevraagd welke data en persoonsgegevens wij mogen delen met de groep. Twee basisprincipes die centraal staan als het het gaat om privacy zijn:

  • Werken in veilige omgeving
  • Respect voor elkaars wereldmodel

..

GDPR Privacy document

 

This document describes how we handle your privacy Petrousjka Creative Coaching has taken note of the new European privacy legislation GDPR. We offer all kinds of facilities in the field of personal development and training, and guarantee your privacy.

For a good continuity in one-on-one coaching sessions it is desirable to create a file. Your file generally contains only notes about methods and techniques used. There is no consultation with other health care providers and therapists, and there is also no reimbursement of the bills from Health insurance companies. This implies that no data from our files are shared to third parties.

As a coach I have sole access to the data in your file, and I have a legal duty of confidentiality (professional secrecy). Your data is stored digitally by me in an encrypted manner. The data from your file can only be used for the following purposes:

  • For the anonymized use during peer review
  • As cases in inter-visions and supervisions under a fictitious name
  • Address details are used for sending invoices

If your data is used for other reasons, I will first inform you and explicitly ask for your permission.

In training and workshops we organize, we will always ask which digital and personal data we may share with the group. Two basic principles that are central when it comes to privacy are:

  • Work in a safe environment
  • Respect for each other's model of the world

....